Producenci
Regulamin

 

Regulamin

Serwis www.holka.shop.pl prowadzony jest przez firmę Aleksandra Hapak Dominik Karyga HolkaShop spółka cywilna (dalej nazywaną HolkaShop spółka cywilna) z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 11A, 76-200 Słupsk, identyfikującą się numerami NIP 8393224952 oraz REGON 389935255.

 1. HolkaShop spółka cywilna prowadzi sprzedaż internetową kosmetyków. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej holka.shop.pl.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 4. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.
 5. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem serwisu, z wyłączeniem sporadycznie wykonywanych prac modernizacyjnych powodujących brak dostępności do serwisu.
 6. Powyższe zamówienia realizowane są w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1700 pod warunkiem, że w dniach tych nie przypada święto ustanowione prawem.
 7. Wszystkie ceny produktów podane w serwisie www.pociachane.pl zawierają podatek VAT. Podane ceny są wiążące w momencie składania zamówienia.
 8. Zamówienie jest uznawane za wiążące i przekazywane do realizacji po dokonaniu płatności oraz jej pozytywnej weryfikacji; brak zapłaty w terminie skutkować będzie anulacją zamówienia.
 9. Zamówienie wiążę się z akceptacją niniejszego regulaminu w wersji, która obowiązuje w dniu zamówienia.
 10. Zawartość strony holka.shop.pl nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. K.C. Złożenie Zamówienia przez Kupującego nie oznacza zawarcia ze Sprzedawcą Umowy.
 11. Składając Zamówienie na www.holka.shop.pl Kupujący składa Sprzedawcy ofertę zakupu Towaru objętego Zamówieniem.
 12. Umowa Kupującego ze Sprzedawcą zostaje zawarta w chwili dojścia do Kupującego oświadczenia Sprzedawcy o akceptacji złożonego przez Kupującego Zamówienia.
 13. Sprzedawca zobowiązując się w ramach Umowy, zawartej w wyżej wskazany sposób, do realizacji Zamówienia w terminie nie dłuższym niż 72h od momentu opłacenia zamówienia.
 14. W szczególnych okresach w ciągu roku czas realizacji może zostać wydłużony, o czym Kupujący zostanie powiadomiony za pośrednictwem maila lub telefonicznie o prognozowanym opóźnieniu zamówienia.
 15. Sprzedawca oświadcza, że realizacja zamówienia nie jest równoznaczna z dostarczeniem towaru do Kupującego. Wysyłka dokonywana jest za pośrednictwem firm kurierskich w terminie nie późniejszym niż 72h od chwili dokonania wpłaty. Jeżeli miałoby się zdarzyć inaczej, zostaną Państwo poinformowani. Natomiast czas realizacji dostawy towaru zależny jest od wybranej formy wysyłki i może trwać do 7 dni roboczych. Jako sprzedawca nie bierzemy odpowiedzialności za sposób i terminowość wykonania usługi dostarczenia przesyłki przez firmy kurierskie.
 16. Jeżeli wysłana przez Sprzedawcę paczka dotrze do Kupującego, ten ma obowiązek sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera i jeżeli wysłany towar uległ zniszczeniu podczas transportu sporządzić odpowiedni protokół. Tylko w takim wypadku Sprzedawca będzie rozpatrywał reklamację ze strony Kupującego.
 17. W podstronie formy płatności zawarte zostały wszystkie informacje dotyczące opcji płatności. 
  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.
  Karty płatnicze, którymi można dokonywać płatności:Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.
 18. Zmian w zamówieniu można dokonywać drogą mailową poprzez adres shop.holka@gmail.com lub telefoniczną w ciągu 8 godzin po złożeniu zamówienia. W przypadku przekroczenia tego czasu można kierować zapytanie dotyczące opcji wprowadzenia zmian kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta (BOK).
 19. Produkty, które są specjalnie personalizowane na życzenie Konsumenta zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz 827 art.38) nie podlegają zwrotom, gdyż ich personalizacja uniemożliwia dalszą sprzedaż.
 20. Klient ma prawo odstąpić od umowy i anulować zamówienia drogą mailową poprzez adres holka@gmail.pl lub telefoniczną w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia. W przypadku przekroczenia tego czasu należy kierować zapytanie dotyczące opcji odstąpienia od umowy i anulacji kontaktując się z BOK.
 21. HolkaShop spółka cywilna zastrzega sobie możliwość zaproponowania zamiany produktu lub odmowy realizacji zamówienia w sporadycznych przypadkach niezależnych od serwisu, gdy wykonanie lub doręczenie produktu jest niemożliwe. W przypadku odmowy kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych.
 22. HolkaShop spółka cywilna zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia w przypadku, gdy pojawi się w nim nieprawidłowa informacja będąca wynikiem nieświadomego błędu pracownika lub systemu Shoper. Może to dotyczyć błędnie wprowadzonej informacji w podstronie produktu lub ofercie, np. ceny, opisu, zdjęcia.
 23. W przypadku nieodebrania zamówionego towaru zostanie on zwrócony do HolkaShop spółka cywilna, a zapłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 24. Klient odpowiada za podanie prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. W przypadku podania błędnych informacji czas realizacji może ulec zmianie oraz może wiązać się z dodatkowymi kosztami ze strony klienta.
 25. HolkaShop spółka cywilna odpowiada za oferowane produkty do wysokości wartości zamówienia złożonego przez Klienta.
 26. Wszystkie reklamacje Klient zobowiązuje się składać drogą mailową na adres holka@gmail.pl. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko zamawiającego, numer zamówienia oraz powód reklamacji.
 27. HolkaShop spółka cywilna zastrzega sobie możliwość wykorzystania danych kontaktowych klienta podanych przy składaniu zamówienia do kontaktu w sprawie związanej z danym zamówieniem. HolkaShop spółka cywilna zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości reklamowych w postaci newsletterów drogą mailową oraz smsów do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie tego typu materiałów w jednym z serwisów należących do HolkaShop spółka cywilna.
 28. Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie www.holka.shop.pl należą do firmy HolkaShop spółka cywilna i tym samym objęte są ochroną praw autorskich zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm. – j.t.).
 29. HolkaShop spółka cywilna zastrzega sobie prawo do zmiany danego Regulaminu oraz jego podstron w dowolnym czasie. Zmiany te zobowiązują w zamówieniach składanych od momentu w którym zostały one wprowadzone.
 30. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w www.holka.shop.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).
 31. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
 32. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

Definicje:

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z
  wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 9. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: Lightbrow.pl.
 10. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 12. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
  czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

Informacja na temat rękojmi:

Czym jest rękojmia ?

Rękojmia to zawarta w Kodeksie cywilnym regulacja dotycząca odpowiedzialności sprzedawcy za wadliwy towar. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Rękojmia ma charakter obiektywny, co oznacza że odpowiedzialność sprzedawcy powstaje z mocy prawa, wskutek ujawnienia się w towarze wady we wskazanym w ustawie terminie. Nie ma tutaj znaczenia, że sprzedawca nie ponosi winy za istnienie wady.

Czym jest wada fizyczna, a czym wada prawna?

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 • nie posiada ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna posiadać ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z ich przeznaczenia
 • nie ma właściwości o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór
 • nie nadaje się do celu o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
 • została wydana kupującemu w stanie niezupełnym

Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

wadą prawną mamy do czynienia w sytuacji, gdy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążana prawem, osoby trzeciej.

Terminy odpowiedzialności z sprzedawcy z tytułu rękojmi

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Co istotne jeżeli określony przez sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

Nowa ustawa o prawach konsumenta wydłuża okres domniemania istnienia wady w momencie wydania towaru z 6 miesięcy do 1 roku, z zastrzeżeniem, iż domniemanie to obowiązuje tylko w przypadku konsumentów.

Podstawowe obowiązki konsumenta i sprzedawcy wynikające z tytułu rękojmi

Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądania konsumenta, w przeciwnym razie uznaje się, że uznał on żądanie za zasadne.

Dotychczas na konsumencie ciążył obowiązek zawiadomienia sprzedawcy o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od dnia zauważenia wady, natomiast nowa ustawa nie nakłada terminu w jakim konsument ma zawiadomić o wadzie sprzedawcę.

W jakich sytuacjach sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ?

Są sytuacje, kiedy sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady:

 • W sytuacji, gdy poinformuje kupującego o wadzie (najpóźniej jednak w chwili zawarcia umowy)
 • Jeżeli rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień np. producenta, jeżeli sprzedawca tych zapewnień nie znał, ani rozsądnie oceniając nie mógł ich znać
 • Jeśli ograniczy się lub wyłączy odpowiedzialność sprzedawcy (nie dotyczy konsumentów)

Jakie żądanie przysługują konsumentowi z tytułu rękojmi?

Poniżej przedstawiamy możliwe żądania kupującego z tytułu rękojmi:

  • może on żądać obniżenia ceny
  • może żądać wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad
  • może żądać usunięcia wady poprzez naprawę
  • może on również odstąpić od umowy i zażądać zwrotu pieniędzy, lecz żądanie to nie przysługuje w momencie, gdy :
  • – wada jest nieistotna
  • – sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad bądź też wadę usunie

Ważne! Nie ma to jednak zastosowania w sytuacji, gdy rzecz była już wymieniona lub naprawiona przez sprzedawcę bądź sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę  rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego!

Jak wygląda sytuacja demontażu i ponownego montażu rzeczy wadliwej?

Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady.

W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę, kupujący jest upoważniony do dokonania wyżej wymienionych czynności, na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

Należy pamiętać o tym, iż kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży. !

Jakie dodatkowe roszczenia i uprawnienia przysługują kupującemu?

W sytuacji, gdy kupujący korzysta z rękojmi, to może on żądać naprawienia szkody, który poniósł w wyniku zawarcia umowy, nie wiedząc o istnieniu wady. W szczególności może żądać zwrotu :

 • kosztów zawarcia umowy
 • kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy
 • dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów

Sprzedawca musi pamiętać o tym, że w przypadku gdy dopuszcza się on zwłoki z odebraniem rzeczy, kupujący może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

Kupując w sklepie www.holka.shop.pl mogą Państwo wybierać dowolną formę płatności w zależności od własnych preferencji oraz od wybranego sposobu dostawy/odbioru zamówionego towaru.

 • Przelew tradycyjny – przelew należności na konto sklepu:
  mBank: 66 1140 2004 0000 3602 8171 8600

Marii Konopnickiej 11A

76-200 Słupsk

Aleksandra Hapak Dominik Karyga HolkaShop spółka cywilna

 • Za pobraniem:

- płatność przy odbiorze osobistym

- płatność przy odbiorze paczki od kuriera (może wiązać się z dodatkowymi opłatami)

 • Shoper płatności – szybkie płatności online
 • Shoper płatności – płatności kartami płatniczymi (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.).

Operatorem płatności jest Blue Media S.A

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Reklamacje:

Jeżeli wysłana przez Sprzedawcę paczką dotrze do Kupującego, ten ma obowiązek sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera i jeżeli wysłany towar uległ zniszczeniu podczas transportu sporządzić odpowiedni protokół. Tylko w takim wypadku Sprzedawca będzie rozpatrywał reklamację ze strony Kupującego.

Jeżeli otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub zamówienie nie będzie się zgadzało z zamówieniem faktycznie dokonanym, jako klient możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego które gwarantuje nasza firma.

Opłaty reklamacyjne w pełni ponosimy my jako nadawcy sprzedanego artykułu. Reklamacja jest rozpatrywana tylko i wyłącznie na podstawie fizycznych uszkodzeń, które można przedstawić za pomocą zdjęcia. Po czasie rozpatrzenia reklamacji zwracacie Państwo zakupiony towar, a my odsyłamy pieniądze na wskazane konto, bądź też wysyłamy towar ponownie zgodny z zamówieniem.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą lub szybkim przelewem sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej lub rachunek bankowy podpięty do szybkiej płatności Zamawiającego.

Reklamację możesz złożyć:

 • pisemnie na adres: ul. Marii Konopnickiej 11A, 76-200 Słupsk
 • w formie elektronicznej (załączając formularz zwrotu) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop.holka@gmail.com

Zwroty:

Zgodnie z Ustawą z 30 maja2014 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", masz prawo zrezygnować z produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy wypełniając zał. 2 podanej ustawy Dz.U. 2014 poz. 827

Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli spełnisz poniższe warunki:

 • produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony,
 • do zwracanego produktu dołączona jest paragon/faktura oraz wypełniony formularz zwrotu

W przypadku, gdy zwrócisz nam produkt, który nie spełnia powyższych wymagań, będziemy zmuszeni odesłać go na Twój koszt.

W przypadku odstąpienia od umowy, otrzymujesz cenę uiszczoną tytułem nabycia towaru wraz z kosztami przesyłki.

Zastrzegamy sobie prawo do nie przyjmowania kolejnych zamówień od Kupującego, jeśli Kupujący odstępuje od umowy bez podania uzasadnionej przyczyny.

Zwrot należy odesłać na adres:

HolkaShop spółka cywilna

Marii Konopnickiej 11A

76-200 Słupsk

Wybrane przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

 1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. W formularzu zwrotu towaru powinny zostać zawarte dane kupującego, numer zamówienia, podpis kupującego oraz wskazany numer konta na który ma nastąpić zwrot.
 5. Produkty dekoracyjne, które są specjalnie personalizowane na życzenie Konsumenta zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz 827 art.38) nie podlegają zwrotom, gdyż ich personalizacja uniemożliwia dalszą sprzedaż. Także prosimy o przemyślane zakupy – jeżeli Konsument personalizuje dekorację, automatycznie zrzeka się możliwości zwrotu towaru.

Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną.

Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz:

 • nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć – np. telefon przerywa połączenia, naczynie żaroodporne pęka pod wpływem wysokiej temperatury;
 • nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę – np. urządzenie medyczne nie ma właściwości leczniczych opisywanych przez pracownika sklepu;
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeśli przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia – np. zegarek nie jest wodoodporny na głębokości większej niż 20 m, a konsument przed zakupem poinformował sprzedawcę, że ma zamiar nurkować powyżej takich głębokości;
 • została wydana kupującemu w stanie niezupełnym – np. laptop sprzedany bez ładowarki, choć powinna być w zestawie.

Wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez konsumenta towar:

 • jest własnością osoby trzeciej – np. pochodzi z kradzieży;
 • jest obciążony prawem osoby trzeciej – np. osobie trzeciej przysługuje prawo pierwokupu;
 • cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu – np. został zabezpieczony w postępowaniu karnym jako dowód w sprawie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl